Nieuwsbrief 20 – februari 2022

Nieuwsbrief 20, 24 februari 2022

Beste gemeenteleden,

Zoals reeds is afgekondigd komen vanaf D.V. zondag 27 februari veel coronaregels te vervallen. Als gemeente hebben we biddend uitgezien naar het moment waarin we weer samen en zonder beperkingen onder het Woord konden komen en samen Gods lof zingend groot mogen maken. De kerkenraad roept u daarom allen op om, wanneer u daarvoor de mogelijkheid heeft, weer samen te komen. We zijn dankbaar dat al onze gemeenteleden de bevestigingsdienst en intrededienst van ds. Maas kunnen bijwonen.

Basisregels
De basisregels blijven van toepassing. Was regelmatig de handen, hoest en nies in uw elleboog, blijf thuis bij klachten. In de kerk dragen we zorg voor voldoende ventilatie. Vooralsnog schudden we geen handen, met uitzondering van de dienstdoende ouderling (indien de voorganger dit ook wenst).

Anderhalve meter afstand
Het is nog altijd mogelijk om, wanneer u dat wilt, anderhalve meter onderlinge afstand aan te houden in de kerkgebouwen. Wanneer u daar gebruik van wilt maken kunt u zich hiervoor opgegeven bij de kerkrentmeesters (kerkrentmeesters@hervormdouderkerk.nl) of bij uw wijkouderling wanneer u geen internet of email hebt.

Overige activiteiten
Alle overige activiteiten binnen onze gemeente zijn inmiddels weer opgestart.

Collecten
Het collecteren met behulp van collectezakken wordt nog niet opgestart, de huidige werkwijze van digitale collecten en de bakken bij de uitgang blijft vooralsnog gehandhaafd.

De kerkenraad ziet ernaar uit om u allen weer te ontmoeten in de erediensten.

De kerkenraad