Wat doen we in de kerk?

De kerkdienst is het hart van het kerk-zijn
Hoewel een kerkdienst een besloten gelegenheid lijkt te zijn is dit totaal niet de opzet. De gemeenteleden voelen zich verantwoordelijk om de weg naar de kerk dan ook zo eenvoudig en (ge)makkelijk mogelijk te maken.

Om voor een buitenstaander duidelijk te maken wat de kerkdienst inhoud, wat en waarom dingen gebeuren, willen wij dit duidelijk maken aan de hand van de volgende vragen en antwoorden:

Welke kerkgebouwen zijn er?
Onze kerkdiensten worden gehouden in de Dorpskerk in de dorpskern van Ouderkerk (Kalverstraat 1) en in de Oosterkerk in de wijk Lageweg (Lageweg 37). Bij beide gebouwen is voldoende gelegenheid om te parkeren.

Wanneer worden de kerkdiensten op zondag gehouden?
De ochtenddienst is van 9.30 u tot ongeveer 11.00 u.
De avonddienst is van 18.30 u tot ongeveer 20.00 u.

Welke kleding draag je dan?
De mensen dragen nette kleding, zoals ze dat ook doen als ze op visite gaan. En eigenlijk ga je ook op visite. In de kerk ga je op visite bij God. Een gedeelte van de dames draagt tijdens de kerkdienst een hoed. Dit wordt ontleend aan een tekstgedeelte uit 1 Korinthe 11.

Wie zijn er allemaal tijdens een kerkdienst?
In de kerkbanken zitten gemeenteleden, ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! U kunt plaatsnemen waar u wilt.
Als de dienst begint komt de kerkenraad binnen. Die bestaat uit een predikant (meestal met toga aan), ouderlingen en diakenen. De ouderlingen gaan rechts van de preekstoel zitten, de diakenen links. De algemene taak van de ouderlingen is het besturen van de gemeente en van de diakenen zorgen voor hen die hulp nodig hebben.
Er is een koster die zorgt dat de kerkdienst goed verloopt.

Waarom staat de dominee op een preekstoel?
Een preekstoel (ook wel kansel genoemd) is eigenlijk een verhoging zodat iedereen de dominee goed kan zien en (met behulp van een geluidsinstallatie) kan verstaan. Op de preekstoel ligt de Bijbel, het woord van God. Daar bedoelen we mee dat we God zelf horen spreken wanneer iemand uit de Bijbel voorleest.

Kan ik ook kinderen meenemen naar de kerkdienst?
Ja, dat kan. Kinderen worden ook aangesproken tijdens de dienst.
Voor de kleine kinderen is er tijdens de morgendienst oppas aanwezig. Voor de Dorpskerk is dat in gebouw Berea en in de Oosterkerk in één van de zalen.

Waarom is er een orgel in de kerk?
Wij zingen veel in de kerk. Om er voor te zorgen dat het goed klinkt gebruiken we een orgel om ons te helpen wijs te houden en zuiver te zingen. Deze wordt bespeeld door een organist.

Voorin de kerk hangen borden met letters en cijfers erop. Wat betekent dit?
Met de letter Ps. worden psalmen bedoeld en met Gez. gezangen die achter de psalmen in het psalmboek staan. Wij gebruiken de berijming van 1773 en zingen ritmisch.
Ook wordt vermeld waaruit de bijbellezing is. Als bijbel gebruiken wij de Herziene Statenvertaling. Als u er zelf geen één heeft: bij de ingang van de kerken liggen bijbels om te gebruiken.

Wat mag je verwachten van een kerkdienst?
De kerkdienst verloopt volgens een bepaalde volgorde, ook wel liturgie genoemd. De uitleg van de bijbel staat centraal, dit wordt een preek genoemd. Daarnaast bidden en zingen we en lezen we een bepaald gedeelte uit de bijbel.

Wat houdt die liturgie (orde van dienst) in?
Het is belangrijk om te weten dat een kerkdienst een ontmoeting is van de Heere God met zijn gemeente en ook een ontmoeting met de gemeenteleden onderling.

Voordat de dienst begint zingen we een psalm die de kinderen van de zondagsschool hebben geleerd.
1a Hoofd knik
Voordat de dominee de preekstoel opgaat krijgt hij de hand van de ouderling van dienst. De ouderling vertegenwoordigt de kerkenraad, die voor het verloop van de dienst verantwoordelijk is. Met de hoofd knik drukt hij het vertrouwen uit dat de kerkenraad in de dominee  heeft.
1b Stil gebed
Voordat de dienst begint bereiden we ons in stilte voor op de ontmoeting met de Heere God. De meesten doen dit biddend. De kerkenraad doet dit staand. Zij staan ook tijdens de andere gebeden.
1c Votum
Votum is een oud woord uit het latijn en betekent zoiets als belofte of toewijding. De dominee spreekt het votum uit. De tekst komt uit één van de psalmen: “Onze hulp is in de Naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. (ps 124:8), Die trouw houdt tot in eeuwigheid (ps 146:6) en nooit laat varen het werk van Zijn handen. (ps 138:8). Je zou dit kunnen omschrijven een als een geloofsbelijdenis die de dominee uitspreekt namens de gemeente. We spreken onze afhankelijkheid van God uit in alle dingen.
1d Groet
Het votum wordt opgevolgd door de groet: “Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest.” Deze groet staat meerdere malen in de bijbel. God komt als het ware zijn gemeente aan het begin van de dienst tegemoet met zijn genade en vrede.
2 Gemeentezang
We zingen één of meerdere psalmen.
Alle psalmen of gezangen die gezongen worden tijdens de dienst zijn de keuze van de dominee.
3 Lezing Tien geboden (’s morgens) of Geloofsbelijdenis (’s avonds)
De Tien Geboden kunt u vinden in Exodus 20 en Deuteronomium 5.
Dit wordt ook wel de wet genoemd. Dit is eigenlijk een spiegel die God ons voorhoudt, waarin we ontdekken wie we zijn en hoe we leven. Het is ook een richtwijzer hoe we zouden moeten leven. De wet wordt samengevat in Mattheüs 22:37-40. Hierin staan de 2 belangrijkste leefregels: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.
De geloofsbelijdenis is een samenvatting van wat we geloven. We weten ons hierbij  verbonden met alle christenen op de wereld.
4 Gebed
De dominee bidt hardop namens alle mensen in de kerk. Als we bidden hebben we contact met God. De dominee vraagt of God hem wil helpen bij het uitleggen van de bijbel en of de mensen in de kerk het mogen begrijpen en ervan mogen leren. We danken God voor alles wat Hij ons geeft en we loven en prijzen Hem omdat Hij goed voor ons is.
5 Bijbellezing
De dominee leest een gedeelte uit de bijbel voor. Hierover gaat hij tijdens de preek uitleg geven.
6 Gemeentezang
We zingen één of meerdere psalmen. U kunt uw bijdrage voor deze doelen en voor de GZB op de bekende manieren overmaken of deponeren in een bak bij de uitgangen aan het eind van de dienst
7 De prediking
Tijdens de preek wordt het Bijbelgedeelte waaruit gelezen is uitgelegd. Het evangelie wordt bekend gemaakt: de blijde boodschap van de dood en opstanding van de Heere Jezus.
8 Gemeentezang
9 Gebed met voorbede
De dominee dankt voor de dienst en bidt voor alle mensen met vreugde of verdriet.
10 Gemeentezang
11 De zegen
De gemeente gaat staan en de dominee spreekt de zegen uit: ”De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen, amen” (2 Korinthe 13: 12-13). Hierin wordt ons beloofd dat wanneer we naar huis gaan, het leven van alledag in, God met ons zal zijn met Zijn Liefde.

Waarom wordt er gecollecteerd?
Dat is om de dominee te betalen, en de dingen die door de kerk betaald moeten worden zoals b.v. de energiekosten. Maar er wordt ook geld opgehaald voor andere mensen die het niet zo goed hebben: ver weg, maar ook dichtbij, zelfs in de eigen kerk. Alles wat we hebben, hebben we van God gekregen, daarom delen we het met anderen.

Zijn er nog speciale diensten?
Ja, er zijn verschillende speciale diensten.

–          Tijdens de verschillende christelijke feestdagen: kerstfeest, goede vrijdag, paasfeest, hemelvaart en pinksterfeest.
–          Biddag en dankdag
–          Trouwdiensten en rouwdiensten.
–          Belijdenisdienst.
–          De sacramenten van de heilige doop en het heilig avondmaal.

Wat is de Heilige Doop?
Ouders die willen dat hun kind bij God hoort, laten hem/haar dopen. De dominee sprenkelt water op het hoofdje van het kindje, dit staat symbool voor het afwassen van de zonden. Met het water waarmee gedoopt wordt laat God zien dat Hij het kindje eigenlijk schoon wast van zijn/haar innerlijk vuil (alles wat je denkt en doet is vervuild. ‘Zonde’ wordt dat in de bijbel genoemd) en ons leven wil vernieuwen.
God wil erg graag dat de gedoopte kinderen van Hem gaan houden en ‘ja’ tegen Hem zeggen. (’belijdenis van het geloof afleggen’ noemen we dat)

Wat is het Heilig Avondmaal?
Samen eten is gezellig; het kan een feest zijn. Dat is precies de bedoeling van het Heilig Avondmaal. De mensen die voelen dat ze niet zonder God kunnen leven worden door Hem aan tafel genodigd. God is er niet te zien, maar Hij is er wel, door middel van Zijn Heilige Geest. Dat merken de gelovigen in hun hart. Daar worden ze blij van. De gelovigen worden uitgenodigd aan de tafel voor in de kerk. Ze krijgen daar brood en wijn. Dit staat symbool voor de dood van Christus voor onze zonden, wat onze redding betekent. Het gebroken brood staat voor het verbroken lichaam, de vergoten wijn staat voor het vergoten bloed.

Hoe kunnen ouderen de dienst meebeleven?
Voor ouderen en zieken die niet naar de kerk kunnen, kan er kerkradio geregeld worden. De dienst kan ook online meegeluisterd worden. Er kan eventueel vervoer geregeld worden.