Nieuwsbrief 9 – december 2020

Nieuwsbrief 9, 19 december 2020

Beste Gemeenteleden,

Afgelopen maandag, 14 december, heeft ons kabinet een verdere aanscherping van de maatregelen
om het coronavirus te bestrijden afgekondigd; de lockdown. In de afgelopen dagen hebben de PKN,
het CIO (Interkerkelijk Contactorgaan in Overheidszaken) en minister Grapperhaus de kerken
opgeroepen de kerkdiensten vooral online te houden en fysieke samenkomsten tot een minimum te
beperken. De kerkenraad heeft de berichtgeving gevolgd, besproken en een aantal besluiten
genomen. De kerkenraad onderkent het belang om ter voorkoming van verdere verspreiding van het
virus het aantal bijeenkomsten en samenkomsten sterk te beperken.

Erediensten
In de afgelopen periode hebben we in beide kerkgebouwen diensten gehouden welke door maximaal
30 kerkgangers bezocht kunnen worden. In beide kerkgebouwen worden kerkgangers door
coördinatoren op hun plaats gebracht en is het mogelijk onderling ruime afstand te houden. We
achten het in het belang van het gemeenteleven van groot belang om diensten door te laten gaan in
het bijzijn van een beperkt aantal kerkgangers. De komende periode handhaven we daarom het nu
reeds geldende uitnodigingsbeleid (maximaal 30 kerkgangers per eredienst, inclusief kinderen jonger
dan 13 jaar).

Bijeenkomsten
Alle overige bijeenkomsten, ook catechese/jeugdverenigingen/clubs e.d., worden tot 19 januari
geannuleerd. Dit in overeenstemming met de oproep van de PKN waarin we worden opgeroepen
alleen nog in uitzonderingsgevallen fysiek bij elkaar te komen. Hiermee willen we bijdragen aan het
beperken van het aantal bewegingen en verdere verspreiding van het virus. De kerstnachtdienst zal
online worden uitgezonden en ook de viering van het kerstfeest van de zondagschool wordt online
verzorgd. De openstelling van de kerk rond de kerstdagen, zoals vermeld in de kerkbode, blijft
vooralsnog gehandhaafd.

De kerkenraad acht de te nemen maatregelen noodzakelijk, maar neemt deze met pijn in het hart.
Het verlangen is groot om kerst in gezamenlijkheid te vieren. We missen het onderling contact en
roepen u ook op om te zien naar elkaar! We realiseren ons daarbij dat het licht van kerst, de geboren
Zaligmaker Jezus Christus overal doorheen kan dringen. De HEERE wil zeker ook de virtuele middelen
zegenen en we wensen u daarom, al is het op afstand, een gezegend kerstfeest.

De kerkenraad